هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
https://www.

گلچین ۱- قطعاتی برای سنتور – استاد رضا شفیعیان – علیرضا جواهری

گلچین ۱- قطعاتی برای سنتور – استاد رضا شفیعیان – علیرضا جواهری

Golchin 1 Fa

گلچین ۱ (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور جلداول)
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی

طرح جلد : همایون مقدس
تاریخ نشر اول فروردین ۱۳۷۹

نشر دوم – زمستان ۱۳۹۶

 

فهرست قطعات

۱- پیش درآمد ابوعطا – ابوعطا دو
۲- چهارمضراب ابوعطا – ابوعطا دو
۳- چهارمضراب حجاز – ابوعطا دو 
۴- رنگ ابوعطا – ابوعطا دو
۵- پیش درآمد ابوعطا ( ۲) – ابوعطا دو
۶- چهارمضراب ابوعطا ( ۲) – ابوعطا دو
۷- چهارمضراب حجاز ( ۲) – ابوعطا دو
۸- چهارمضراب اوج – شورسل
۹- مقدمه بیات ترک – بیات ترک (سی بمل)
۱۰- پنج ضربی بیات ترک -بیات ترک (سی بمل)
۱۱- چهارمضراب داد – بیات ترک (سی بمل)
۱۲- رنگ بیات ترک – بیات ترک (سی بمل)
۱۳- پیش درآمدهمایون – همایون سل (لاکرن)
۱۴- چهارمضراب همایون – همایون سل (لاکرن)
۱۵- چهارمضراب چکاوک – همایون سل (لاکرن)
۱۶- چهارمضراب بیداد – همایون سل (لاکرن)
۱۷- رنگ همایون – همایون سل (لاکرن)
۱۸- چهارمضراب اصفهان – اصفهان فا

test4418 test4387 test633