هشدار! برای استفاده بهتر از این وبسایت، باید JavaScript در مرورگر شما فعال باشد.
http://

پیش نوازی – محمدرضا کاکاوند

پیش نوازی – محمدرضا کاکاوند

Pishnavazi Mohammadreza Kakavand

پیش نوازی

نویسنده و مولف : محمد رضا کاکاوند

ناشر : چکاد هنر

——————–

سخنی دربارهی این مجموعه
این مجموعه که به پیشنهاد مدبرانهی استاد پشنگ کامکار “پیشنوازی” نام گرفت، به منظور بالا
بردن سطح کیفی نوازندگی سنتور تالیف شده است. در این مجموعه پنجاه ملودی به منظور تقویت دست
چپ ساخته شده، که در پنج بخش مجزا قرار داده شده است. ملودیهای این مجموعه تنها بهعنوان
وسیلهای هستند تا به واسطهی آنها، تکنیک و تمرین مورد نظر ارائه شود. از این رو ملودیها بسیار ساده،
روان و کوتاه ساخته شدهاند تا نوازنده بهسادگی آنها را حفظ کند، و عمدهی زمان خود را به تمرین
آنها اختصاص دهد.
در این تمرینها سعی شده تا با نزدیک کردن توانایی دست چپ به دست راست، نوازندگی
سنتور را هر چه سادهتر کنیم. از طرفی تحقق این امر فقط با تمرین قطعات این مجموعه روی سنتور
امکانپذیر نیست و توصیهی مهم اینکه، در حین انجام این تمرینها، همهی کارهای روزمره را
حتیالمقدور با دست چپ انجام دهید. از دست چپ خود برای غذا خوردن، نوشیدن، شانه کردن
موهایتان یا مسواک زدن استفاده کنید. سعی کنید اسم خود را با دست چپ بنویسید و یا موس کامپیوتر
خود را در سمت چپ کیبورد کامپیوترتان قرار دهید و….
نوازندگان سنتور معمولا برای تقویت دست چپ، تمرینهایی انجام میدهند که در آن تعداد
ضربههای چپ بیشتر است، ولی نکته اینجاست که این تمرینها همچنان راستمحور است. راه بهتر برای
بالا بردن کیفیت اجرایی دست چپ این است که ما خود را چپدست فرض کنیم و تمرینهایمان را
چپمحور کنیم؛ یعنی دست اصلی را چپ فرض کنیم. برای مثال بهطور معمول وقتی ریز اجرا میکنیم،
راست را اول میزنیم؛ و اتفاقی که در ذهن ما میافتد این است که چپها به دنبال راستها میزنند و
نقش فرعی دارند. ولی اگر ریز را با چپ شروع کنیم، خواهیم دید که اجرای آن سختتر خواهد بود،
زیرا شروع عوض شده، به جای راست، چپ آغاز میکند. لازم به توضیح است که نباید اهمیت دست
راست را در نوازندگی سنتور نادیده گرفت. اساساَ دست راست نقش تعیینکنندهای دارد و در نوازندگی
سنتور معمولاً حرف اول و آخر را میزند. لذا این مجموعه با وجود اینکه بر چپمحوری تکیه دارد
هدفاش چپمحور کردن نوازندگی سنتور نیست. بلکه راه سادهتری را برای تقویت دست چپ پیشنهاد
میکند.

نکتهی قابل توجه و مهم دیگر اینکه، تمرینهای این مجموعه را میتوان با سازهای دیگر، از
جمله سازهای مضرابی مانند تار، سهتار، عود و … انجام داد. نگارنده پیش از این با اغلب سازها این
تمرینها را مورد آزمایش قرار داده و نوازندگان دیگر سازها تاثیر مثبت آن را بر نوازندگی خود اذعان
داشتهاند. (در سازهای مضرابی دیگر، نوازندگان برای اجرای این تمرینها، باید مضرابهای راست و
چپشان را با قطعات این کتاب یکی کنند، فقط در جاهایی که جفتمضراب وجود دارد، آن را
بهصورت تک، و با مضراب چپ اجرا کنند). در این مجموعه روالی از تمرین پیش گرفته شده، که طی
آن نوازنده، چپدست فرض شده، در واقع جای دست راست و چپ به لحاظ محوریت عوض میشود.
مانند اینکه در آیینه به نوازندگی خود نگاه کنیم.
لازم است در حین تمرین این مجموعه، به نکات زیر توجه شود:
۱٫ رعایت استیل در حین اجرا اهمیت ضروری دارد. چرا که نوازنده به دلیل چپمحور قرار دادن
نوازندگی، ممکن است ناخواسته نحوهی نشستن و اجرا را تغییر دهد.
۲٫ اگرچه در ابتدا و بالای هر قطعه سرعت آن مشخص شده، اما سرعت قطعات در این کتاب
بستگی به توانایی نوازنده دارد. یعنی میتوان هم با سرعت بسیار کم، و هم بسیار تند اجرا کرد.
بهتر است در ابتدا آهسته و با تمرکز، و به مرور تندتر بنوازید.
۳٫ ملودیهای این مجموعه قابل بسط و گسترش هستند. بر اساس تکنیک موجود در هر درس،
میتوانید آنها را بسط و گسترش دهید.
۴٫ هر چند تکرارِ بیش از حد جملات یک آهنگ به فرم آن لطمه وارد میکند، اما از آنجایی که
این کتاب برای تمرین و تقویت نوازندگی نوشته شده، هر قطعه را بارها و بارها بنوازید و
تکرارهای هر بخش آن را بیشتر کنید. در واقع ملودیهای نوشته شده، وسیلهای برای تمرین
هستند، نه خود هدف.

 

test4418 test4387 test633